Zásady zpracování osobních údajů pro klienty K2 Finance s.r.o.
 

(dále jen „Zásady“)

 
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů klientů K2 Finance s.r.o., zájemců o služby K2 Finance s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností K2 Finance s.r.o.Kategorie osobních údajůOsobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost K2 Finance s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti se zprostředkováním finančních služeb mohou být společností K2 Finance s.r.o. zpracovávány následující osobní údaje:

 • akademický(é) titul(y)
 • jméno a příjmení či název obchodní firmy
 • rodné číslo či datum narození
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu či adresa sídla nebo místa podnikání
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • fakturační adresa
 • čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie
 • povolání
 • bankovní spojení
 • podpis
 • údaje o zdravotním stavu
 • údaje o finanční situaci klienta

 Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajůÚčelem zpracování osobních údajů je jednání o zprostředkování smluvního vztahu, plnění zákonných povinností, archivnictví vedené na základě zákona a marketingové účely.Právní důvody zpracování osobních údajů znamenají oprávnění správce osobní údaje zpracovávat. Právní důvody tak jsou nezbytným předpokladem pro legální zpracování osobních údajů. Společnost K2 Finance s.r.o. zpracovává osobních údaje svých klientů na základě:

 • udělení souhlasu
 • nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o přípravě pojistné smlouvy, jejího trvání a po dobu péče o klienta.Způsob zpracování osobních údajůPři zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, které by mělo právní nebo obdobné účinky na subjekt údajů.Práva subjektu údajůSubjekt údajů má právo:

 • být informován o zpracování svých osobních údajů
 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu, resp. doplnění
 • na výmaz
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • vznést námitku
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
 • podat stížnost u dozorového úřadu

Osobní údaje se zpracovávají pro konkrétní účel. Je-li výstupem zpracování pojistná smlouva, zpracováváme osobní údaje pro potřeby smlouvy a v takovém případě nelze (po dobu trvání smlouvy) uplatnit právo na výmaz či omezení jejich zpracování, právo na úpravu a právo podat stížnost u dozorového úřadu lze uplatnit i v těchto případech. Pro ostatní účely je možné požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezeních jejich zpracování, případně vznést námitku proti tomuto zpracování nebo uplatnit právo podat stížnost u dozorového úřadu.Svá práva může subjekt údajů uplatnit u společnosti K2 Finance s.r.o. prostřednictvím emailu zaslaného na: recepce@k2finance.czči dopisu zaslaného na adresu: Revoluční 503/35, Plzeň Lobzy 312 00.